KOSTEUSMITTAUKSET JA –KARTOITUKSET

Suoritamme kosteusmittauksia rakennuksissa ja huoneistoissa mahdollisten kosteus- ja vesivuotojen kartoittamiseksi.

Kosteusmittauksen ja -kartoituksen tavoitteena on selvittää tiettyjen tilojen tai rakenteiden kosteustilanne, mahdollisten kosteus­vaurioiden olemassaolo ja mahdolliset kosteusvaurioriskit, sekä mahdollisen korjaus- tai lisätutkimustarpeen olemas­saolo. Kartoituksen kohde voi olla esimerkiksi pesutila, muu kostea- tai märkätila, kellaritila tai jokin muu tila tai rakenne, jos­sa epäillään olevan haitallista kosteutta tai jonka kosteus­tilanne halutaan selvittää. Kartoituksessa havainnoidaan myös mahdolliset kosteuteen vaikuttavat rakenteelliset puutteet ja vauriot.

Mittaukset suoritetaan mittalaitteilla, jotka ainetta rikkomattomilla menetelmillä mittavat rakenteiden kosteuden 50 mm saakka materiaalissa.

Yleisimmin tutkittavat tilat ovat kylpyhuoneet, saunat, pesuhuoneet, erilliset WC:t, keittiöt ja kodinhoitohuoneet.

Mittauksen tilaajana voi olla asunnon omistaja/myyjä tai myy

kosteusmittaukset.jpg

jä ja ostaja yhdessä.

Kosteusmittausten teettäminen ei poista myyjän tiedonantovelvollisuutta tai ostajalle selonottovelvollisuuden osalta lain mukaan säädettyjä vastuita, eikä myöskään muuta vastuusuhdetta sellaisista vaurioista jotka eivät kosteuskartoituksessa selviä.

Kosteusmittauksesta laaditaan yksityiskohtainen raportti, josta käy selville mitattujen pintojen ja materiaalien kosteustilanne sekä tavanomaiset normaalit mahdollisesti kohonneet kosteudet.


KOSTEUSMITTAUKSEN KUSTANNUS

Pyytämällä meiltä tarjouksen saatte kiinteän kokonaishinnan rakennuksenne/huoneistonne kosteusmittauksesta.RAKENNUSVIRHEIDEN ONGELMAT

Suomessa on jatkuvasti vireillä satoja asunto- ja kiinteistökauppariitoja, joiden taustalla on kosteus- tai homevaurio. Eri arvioiden mukaan joka neljännessä Suomen yli miljoonasta omakotitalosta on kosteus- ja homevauriosta tai sellaisen ennaltaehkäisemisestä johtuva välitön korjaustarve. Korjaustarve ilmenee usein ikävänä yllätyksenä kiinteistökaupan yhteydessä. Tyypillisin riitatilanne syntyy, kun kaupanteon jälkeen rakennuksessa ilmenee vika tai vaurio, josta osapuolet eivät ole ennen kaupantekoa tienneet.

Rakennuksessa saattaa olla sellaisia rakenneratkaisuja, jotka ovat rakennusaikana olleet tavanomaisia, mutta jotka nykytiedon valossa tiedetään esimerkiksi kosteus- ja homevaurioille alttiiksi eli riskirakenteiksi.


PÄÄASIALLISET ONGELMAT OVAT KOSTEUS JA HOME vähäisemmässä määrin myös RADON.

Sanastoa

Asuntokauppalaki = Asunto-osakekauppaa säätelevä laki.

Ennakkotarkastusvelvollisuus = Ostajan velvollisuus tarkastaa kiinteistö ja etenkin rakennukset ennen kauppaa.

Ikäisekseen kunnossa = Kuntotarkastuksessa käytetty termi, joka ei kerro rakennuksen todellista kuntoa.

Kiinteistö = Maapohja ja sillä mahdollisesti sijaitsevat, maapohjan omistajan omistuksessa olevat rakennukset. Kiinteistörekisteriin merkitty maanomistuksen yksikkö.

Kosteusvaurio = Rakenteiden kosteudella tarkoitetaan sellaista ylimääräistä rakennuksen rakenteissa esiintyvää kosteutta, joka voi aiheuttaa rakenteen vaurioitumista tai johtaa terveyshaittaa aiheuttavaan mikrobikasvuston kehittymiseen rakenteisiin (kosteusvaurio).

Homevaurio (mikrobivaurio) = Rakennuksen pinnoilla ja/tai rakenteissa oleva mikrobikasvu, jota edeltää aina kosteusvaurio, jota ei ole korjattu riittävästi tai ei ole korjattu lainkaan.

Kuntotarkastus = Asiantuntijan tekemä selvitys ja kirjallinen raportti kiinteistön kunnosta.

Kuntotutkimus = Tutkimus, jossa selvitetään jonkin rakenteen, rakennusosan tai rakennuksen järjestelmän,kuten ilmanvaihtolaitteiston kunto käyttämällä mittauksia, rakenteiden avaamista tai laboratoriotutkimuksia.

Laatuvirhe = Kiinteistö on sopimuksenvastainen tai myyjä on antanut siitä ostajalle virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai kiinteistössä on molemmille kaupan osapuolille yllätyksenä tuleva merkittävä salainen virhe.

Maakaari = Kiinteistökauppaa säätelevä laki, jota sovelletaan myös kiinteistön vuokraoikeuden ja rakennusten kauppaan.

Riskirakenne = Rakenneratkaisu, joka tiedetään kosteus ja homevaurioille alttiiksi.

Salainen virhe = Virhe, josta ostaja ja myyjä eivät ole tienneet kaupantekohetkellä, ja jonka johdosta kiinteistö poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Terveyshaitta = Elinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuva sairaus tai sen oire. Terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle vaaralliselle aineelle tai tekijälle siinä määrin, että sairauden tai sen oireiden syntyminen on mahdollista. Asunnossa ei saa olla mikrobeja siinä määrin, että siitä aiheutuu tai voi aiheutua terveyshaittaa.

Tiedonantovelvollisuus =Myyjän velvollisuus antaa ostajalle oikeat tiedot kiinteistön pinta-alasta ja

rakennusten kunnosta, rakenteista ja muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön käyttöön tai sen arvoon, ja josta myyjä tiesi tai josta hänen olisi pitänyt tietää. Myyjän on myös oikaistava havaitsemansa ostajan virheellinen käsitys jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön.

Tiedonantovirhe = Myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti.

YHTEYDENOTOT:

Jukka-Pekka Paavolainen
Rakennusinsinööri, LKV
Ylemmän tason ja Perustason energiatodistuksen laatija (FISE)

Puhelin: 040 – 50 54 600

Sähköposti: jp.paavolainen (ät) rakvest.fi

All rights reserved. Powered by Kryptoniitti 2020